دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
آزاده آصف نژاد
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
منوچهر احمدوند
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
علی استکی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
شهریار اقتصادی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
حمید  بهنام
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
علی اصغر  بهنام قادر
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
سیدمحمدعلی پیش بین
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
نادر جعفرنیادابانلو
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
ناهید حسن زاده نعمتی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
کامران حسنی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
محمدتقی  خراسانی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
سیامک خرمی مهر
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
مهدی رازقی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
مصطفی رستمی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
سعید رشیدی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
مسعود رنگی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
سیدکمال الدین  ستاره دان
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
فرزانه  سمیعی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
محمد باقر  شمس الهی
محل خدمت: دانشکده مهندسی پزشکی
^